Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden in de huidige versie (de huidige versie is gepubliceerd op onze website www.ecotecworld.com) zijn van toepassing op alle contracten, leveringen en andere diensten – inclusief toekomstige contracten – met ondernemers (hierna te noemen: de klant), tenzij de orderbevestiging of een schriftelijke overeenkomst met de klant anders bepaalt. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als raamovereenkomst voor alle andere rechtshandelingen tussen de overeenkomstsluitende partijen. De Koper erkent deze Algemene Voorwaarden door het plaatsen van een bestelling of het aanvaarden van de geleverde producten. Wij maken hierbij uitdrukkelijk bezwaar tegen eventuele andere voorwaarden van de klant. Subsidiaire overeenkomsten, wijzigingen en aanvullingen behoeven in ieder geval onze schriftelijke bevestiging.

2. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Overeenkomsten worden daarom alleen gesloten, indien wij de bestelling binnen twee weken na ontvangst van de bestelling of het verlenen van de dienst schriftelijk bevestigen.

2.2. Aanvullingen, wijzigingen en nevenafspraken op het moment van het sluiten van de overeenkomst moeten schriftelijk zijn om geldig te zijn. Dit geldt ook voor het afzien van deze eis van schriftelijke vorm.

3. Leveringstermijnen; termijnen van respijt; deelleveringen

3.1. Leveringstermijnen worden geacht slechts bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk als bindend zijn bevestigd.

3.2 Onze leveringsverplichting wordt opgeschort zolang de klant in gebreke blijft met zijn betalingsverplichtingen jegens ons, ongeacht de contractuele relatie.

3.3.3 Indien de levering van de dienst voor ons tijdelijk onmogelijk of moeilijk is als gevolg van overmacht of andere ongewone omstandigheden buiten onze schuld, wordt een overeengekomen prestatieperiode verlengd met de duur van deze belemmering van de prestatie. Gebeurtenissen van overmacht zijn met name oorlog, oorlogsomstandigheden, mobilisatie, import- en exportverboden en blokkades. Andere buitengewone omstandigheden buiten onze schuld zijn met name transportbelemmeringen, bedrijfsstoringen, vertragingen in de levering van grondstoffen, stakingen, lock-outs en andere arbeidsconflicten, ook als deze zich voordoen bij onze leveranciers. Wij zullen de klant op de hoogte brengen van het begin en het einde van dergelijke belemmeringen.

3.4 De koper heeft niet het recht om voor het verstrijken van de verlengde prestatieperiode op grond van punt 3.3 het contract op te zeggen of schadevergoeding te eisen. De uitsluiting van het herroepingsrecht eindigt indien de belemmering van de uitvoering meer dan zes weken duurt; in dit geval hebben wij ook het recht om ons uit de overeenkomst terug te trekken.

3.5 Wij hebben het recht om deelleveringen te verrichten voor zover dit niet in strijd is met gerechtvaardigde belangen van de klant.

4 Prijzen en betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze prijzen af fabriek plus omzetbelasting tegen het geldende tarief.

4.2 Betaling van de koopprijs dient uitsluitend te geschieden op de aan de achterzijde genoemde rekening. De aftrek van een korting is alleen toegestaan als er een speciale schriftelijke overeenkomst is gesloten.

4.3 Tenzij anders is overeengekomen, dient de koopprijs binnen 8 dagen na levering te worden betaald. De achterstallige rente wordt berekend tegen een rentevoet van 8% per jaar boven de desbetreffende basisrentevoet.

4.4 Tenzij een vaste prijsafspraak is gemaakt, behouden wij ons het recht voor om redelijke prijswijzigingen door te voeren in verband met wijzigingen in de loon-, materiaal- en distributiekosten voor leveringen die 3 maanden of later na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden.

5. Verrekening en retentierechten.

De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De klant heeft slechts het recht om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

6. Risico-overgang in geval van verzending Indien de goederen op verzoek van de klant naar de klant worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies of toevallige verslechtering van de goederen over op de klant bij verzending naar de klant, uiterlijk bij het verlaten van de fabriek/magazijn. Dit geldt ongeacht of de goederen vanuit de plaats van levering worden verzonden of wie de vrachtkosten draagt.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Wij behouden ons de eigendom van de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van alle vorderingen uit de leveringsovereenkomst. Dit geldt ook voor alle toekomstige leveringen, ook als wij hier niet altijd uitdrukkelijk naar verwijzen. Wij hebben het recht om het voorwerp van de verkoop terug te nemen indien de klant in strijd met de overeenkomst handelt.

7.2 De koper is verplicht om zorgvuldig om te gaan met het voorwerp van de verkoop zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan. In het bijzonder is hij verplicht de goederen op eigen kosten te verzekeren tegen diefstal, brand en waterschade tegen vervangingswaarde. Zolang de eigendom nog niet is overgedragen, moet de klant ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen indien het geleverde voorwerp in beslag wordt genomen of aan andere ingrepen van derden wordt onderworpen. Voor zover de derde niet in staat is om ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een actie volgens § 771 ZPO te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor de door ons geleden schade.

7.3 De klant heeft het recht om de voorbehouden goederen in het kader van de normale gang van zaken door te verkopen. De klant draagt hierbij de vorderingen van de klant die voortvloeien uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen over aan ons ter hoogte van het met ons overeengekomen definitieve factuurbedrag (inclusief btw). De overdracht is van toepassing ongeacht of het voorwerp van de verkoop zonder of na verwerking is doorverkocht. De klant blijft bevoegd om de vordering ook na de overdracht te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. Wij zullen de vordering echter niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet in gebreke blijft en in het bijzonder geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure of opschorting van betalingen heeft ingediend.

7.4 De behandeling en verwerking of omvorming van het voorwerp van de verkoop door de klant is altijd in onze naam en voor onze rekening. In dit geval blijft het recht van de klant op het voorwerp van de verkoop van toepassing op het omgevormde voorwerp. Wordt het verkoopobject samen met de andere, niet aan ons toebehorende objecten verwerkt, dan verwerven wij op het moment van verwerking het mede-eigendom van het nieuwe object in de verhouding van de objectieve waarde van ons verkoopobject tot de andere verwerkte objecten. Hetzelfde geldt in geval van vermenging. Indien de vermenging zodanig wordt uitgevoerd dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt aangenomen dat de klant het mede-eigendom pro rata aan ons overdraagt en de daaruit voortvloeiende uitsluitende eigendom of mede-eigendom voor ons behoudt. Om onze vorderingen op de klant veilig te stellen, draagt de klant ons ook de vorderingen over die hem door de combinatie van de voorbehouden goederen met een stuk grond jegens een derde toekomen; wij aanvaarden deze overdracht.

8 Garantie en kennisgeving van gebreken

8.1 Garantieaanspraken van de klant veronderstellen dat hij zijn inspectie- en meldingsverplichtingen conform § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) naar behoren is nagekomen.

8.2 Garantieaanspraken vervallen 12 maanden na levering van de door ons geleverde goederen aan onze klant. Onze toestemming moet worden verkregen voordat goederen worden geretourneerd.

8.3 Indien de geleverde goederen ondanks alle zorgvuldigheid een gebrek vertonen dat op het tijdstip van de risico-overdracht reeds bestond, zullen wij naar eigen goeddunken en zonder voorbehoud en tijdig de goederen repareren of vervangende goederen leveren. Wij worden altijd in de gelegenheid gesteld om het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen. Reclames blijven door de bovenstaande bepaling onverminderd van kracht.

8.4 Indien de nakoming achteraf mislukt, kan de klant zich – onverminderd eventuele schadeclaims – uit de overeenkomst terugtrekken of de vergoeding na overleg met ons op gepaste wijze verlagen.De klant kan zich – onverminderd eventuele schadeclaims – uit de overeenkomst terugtrekken of de vergoeding op passende wijze verlagen.

8.5 Garantieaanspraken bestaan niet in geval van een geringe afwijking van de overeengekomen kwaliteit, alleen bij onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage en bij schade die na de risico-overdracht ontstaat als gevolg van een gebrekkige of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte apparatuur, gebrekkige bouwwerkzaamheden of als gevolg van bijzondere externe invloeden die niet in het contract zijn voorzien. Indien door de klant of derden onoordeelkundige reparatiewerkzaamheden of wijzigingen worden uitgevoerd, kunnen ook hiervoor en de daaruit voortvloeiende gevolgen geen aanspraken op gebreken worden gemaakt.

8.6 Reclames door de klant voor de kosten die noodzakelijk zijn voor de nakoming achteraf, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten voor zover de kosten stijgen omdat de door ons geleverde goederen vervolgens naar een andere locatie dan het filiaal van de klant zijn gebracht, tenzij de overdracht in overeenstemming is met het beoogde gebruik ervan.

8.7 Het recht van verhaal van de koper op ons bestaat slechts voor zover de koper met zijn klanten geen overeenkomsten heeft gesloten die verder gaan dan de wettelijk verplichte aanspraken op grond van gebreken. Voorts is lid 6 van overeenkomstige toepassing op de omvang van de regresvordering van de Koper op de Leverancier.

9.1 Indien een van de bovenstaande bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

9.2 De klant kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst slechts met onze schriftelijke toestemming aan derden overdragen.

9.3 De verwerking van bestellingen binnen onze groep van ondernemingen wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde gegevensverwerking.

9.4 De plaats van uitvoering en jurisdictie voor alle vorderingen uit de contractuele relatie is onze vestigingsplaats, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging.

9.5 Plannen, schetsen of andere technische documenten, alsmede monsters, catalogi, brochures, illustraties en dergelijke, blijven altijd ons intellectueel eigendom; aan de klant worden geen enkel recht van gebruik of exploitatie verleend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van een dergelijke inbreuk.